Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Nieuwsbrief IDP

Op 11 september had het Inter Diaconaal Platform de eerste vergadering van een nieuw 'seizoen. We hebben toen in aansluiting op de vergadering met de mensen van de gemeente, van Vluchtelingenwerk en van Welzijnswerk, als IDP nog wat nagepraat en wat lijnen uitgezet.  

Organisatie IDP

 
Kort samengevat zit onze organisatie zo in elkaar dat ondergetekenden een soort dagelijks bestuur (db) vormen. Omdat wij drieën ook al actief waren in Oranje, kenden we elkaar en hadden we ook inzicht gekregen hoe in onze gemeente de (sommige) hazen lopen.
Per 1 oktober -jullie hebben daar separaat bericht over ontvangen- is Gerard Glastra de officiële vertegenwoordiger vanuit het IDP in de gemeentelijke Adviesraad 'Minima' geworden.
 
Vrijwilligerscoördinator Bouke Oudega heeft desgevraagd toegezegd de coördinerende rol die hij t.b.v 'Oranje' had te willen voortzetten.
Als nieuwe contactpersoon in Bovensmilde hebben we Jan Post (PKN) mogen toevoegen aan onze lijst van contactpersonen; Sjoerdje Vording (diaconie Bovensmilde) ontvangt ook onze nieuwsbrieven. Voor de rest van de IDP-contactpersonen c.s. verwijs ik naar de lijst aan- en afwezigen genoemd in het verslag van onze vergadering d.d. 11 september 2017, welk verslag jullie eerder ontvingen (als iemand dat verslag nog een keer wil ontvangen, dan hoor ik dat wel). 

Nieuwsbrieven

 
In de periode tussen 11 september en nu heeft het db alweer wat gesprekken gevoerd.
De nu gekozen vorm van nieuwsbrieven legt aan de ene kant als een soort notulen vast wat we als db hebben uitgevoerd en besloten, en vormt aan de andere kant meteen de informatie die jullie als contactpersonen moeten hebben om geen informatieachterstand op te lopen.
Het is steeds de bedoeling dat jullie de informatie delen met jullie kerkraden, diaconieën en kerkleden (jullie mogen de inhoud van de nieuwsbrieven desgewenst overnemen in jullie kerkbladen).
 
Anderzijds is het voor ons als db natuurlijk belangrijk dat wij weer vanuit jullie gevoed worden  met alle informatie die we met elkaar behoren te delen of waar we als db met andere gremia (gemeente, Welzijn, VWNN, etc.) over moeten overleggen.
'Diaconaat' is nl. een breed begrip, en velen zijn diaconaal en/of pastoraal betrokken, zowel binnen de kerken als in de samenleving. Waar we dat als kerken kunnen delen en bundelen moeten we dat zeker niet nalaten!
 
De nieuwsbrieven worden toegezonden aan alle contactpersonen van de deelnemende kerken, aan Bouke Oudega, aan Gerard Glastra, en op hun verzoek aan ds. Magda Hazeleger (PKN Beilen), aan Eelco Schaap (Tikvah Hooghalen) en aan Berty Bruggink (Vrijz. Geloofsgem. De Stroming in Beilen). Ook de vrijwilligers die we kennen vanuit 'Oranje' krijgen een cc (via Bouke Oudega).
 
Mochten jullie van anderen (kerken en/of individuele personen) horen dat ze de nieuwsbrieven ook willen ontvangen, laat het me weten.
Deze 1e nieuwsbrief is wat uitvoerig; en misschien zullen de komende nieuwsbrieven ook wel uitvoerig zijn. Dat valt te verklaren uit het gegeven dat we vinden dat m.n. de IDP-contactpersonen uitvoerig geïnformeerd moeten worden. Maar als je de nieuwsbrieven wilt gebruiken om via jullie kerkbladen je achterbannen te bereiken, dan moet je ze wel inkorten: veel mensen lezen geen lange lappen tekst. 
 

Contact met gemeente en andere gremia

 
We zeggen dit wellicht ten overvloede: het IDP vertegenwoordigt de (aangesloten) kerken en geloofsgemeenschappen richting gemeente Midden-Drenthe, naar Welzijn, Vluchtelingenwerk, etc.
 
Daar heeft de gemeente eerder ook om gevraagd; we hebben dat ook met alle kerken en geloofsgemeenschappen in onze gemeente gedeeld. Lang niet alle (vooral de kleinere) kerken hebben daarop gereageerd; formeel vertegenwoordigen wij die dus niet.
Het IDP kan natuurlijk nooit claimen de enige gesprekspartner met de gemeente c.s. te zijn. Maar aan de andere kant zou het merkwaardig zijn als individuele kerken buiten het IDP om op de terreinen van zorg, welzijn, minimabeleid, vluchtelingen en statushouders, et cetera, contacten gaan leggen met de gemeente c.s.
In bijlage bij deze nieuwsbrief een kopie van een brief die we onlangs aan het college van B&W en aan de raadsfracties hebben gezonden en waarin we kenbaar maken dat er een IDP is, waar het IDP voor staat en wat we beogen.
 
Ook vermeldenswaard is dat er regelmatig contact is met de nieuwe leidinggevende van Vluchtelingenwerk (VWNN), Monique de Vries.  We weten dat VWNN momenteel inventariseert welke wensen en mogelijkheden er liggen om statushouders bij te staan in hun integratie. 
 

Gevoerd overleg

 
Om ons bestaansrecht verder vorm te geven zijn in de afgelopen periode enkele gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente. We hebben beleidsambtenaar Pieter de Lange gesproken op 29 september. Hij is de eerstverantwoordelijk ambtenaar op de terreinen van reïntegratie, huisvesting statushouders, subsidieverlening aan o.a. VWNN, e.d. In dit gesprek ging het vooral om de hulp aan statushouders -niet onbegrijpelijk gezien het recente verleden van het IKP-Oranje.
Op 19 oktober hebben we kennis gemaakt en bijgepraat met Martin Stolt, beleidsambtenaar / werkcoach in de gemeente voor vluchtelingen en statushouders. Dat werk is vooral een 1-op-1 aanpak tussen coach en werkzoekende. 
 

Zaken rond statushouders

 
Spraken we tot voor kort nog over vluchtelingen, inmiddels is 'Oranje' gesloten en heeft iedereen óf een huis óf zit ergens te wachten tot een huis beschikbaar is. De gemeente in de persoon van Pieter de Lange is verantwoordelijk dat woningen worden gevonden (via Woonservice) en de statushouders worden begeleid in hun integratie.
De gemeente loopt voor op de taakstelling om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid woningzoekende statushouders te huisvesten.
Wij hebben een concreet geval besproken van statushouders die in tamelijk kommervolle omstandigheden leven in afwachting van een geschikt huis. Ons bleek dat -omdat de gemeente ruim aan de formele taakstelling voldoet én omdat men onbekend was met de huidige problematiek van dit grote gezin- er geen prioriteit was. Inmiddels hebben we vernomen dat de gemeente actie heeft ondernomen.
Het liet ons zien dat het belangrijk is om concrete zorg- en pijnpunten bij de verantwoordelijken bespreekbaar te maken.
We hebben ook ervaren dat het IDP in zulke situaties (nl. 'namens de kerken') veel sterker staat dan wanneer iemand zoiets individueel ter sprake brengt.
Pieter de Lange gaf verder aan dat hij bezig is een actieplan op te stellen om de integratie van statushouders in onze gemeente vanuit het gemeentelijke beleid te versterken c.q. te bevorderen.
Wij hebben duidelijk gemaakt dat het IDP bereid is en de kerken in staat moeten zijn om gaten in de hulpverlening op te vullen (bijv. de vraag om taalhulp naast de formele taallessen, of extra begeleiding bij maatschappelijke- of bedrijfsstages).
Wij zullen in elk geval dat ons een vraag bereikt toetsen waarom de formele gremia (gemeente, VWNN, Woonservice, Welzijn) die hulp zelf niet hebben verleend. Omdat het in onze gemeente niet om grote aantallen statushouders gaat en de lijntjes kort zijn, moet zo'n toetsing geen probleem zijn. 
 

Zaken rond taalmaatjes

 
In de afgelopen periode hebben we 2 verzoeken ontvangen voor extra taalhulp en wat hulp om onze maatschappij wat beter te begrijpen; via VWNN hebben we zeer onlangs eenzelfde vraag gekregen voor 2 andere personen (in Smilde resp. Bovensmilde). Deze vragen zijn door Henk Timmerman opgepakt, die via Bouke Oudega probeert hier invulling aan te geven door inzet van enkele vrijwilligers.
Al deze aanvragen zijn getoetst, om reden als hiervoor aangegeven.
Met VWNN hebben we gesproken -omdat veel dingen rond statushouders voor ons nieuw zijn- om onze vrijwilligers die een vluchteling/-gezin gaan begeleiden bij te praten. Ook al gaan de vragen momenteel over 'taalmaatjes', we weten dat de hulpvraag vaak breder wordt. We hebben VWNN voorgesteld een soort intakegesprek te voeren; dan kan VWNN onze vrijwilligers bijpraten over de hulpvragers en kan VWNN tips geven over dingen die je wel/niet moet doen. Ook is het voor onze vrijwilligers belangrijk te weten waar zij en/of de hulpvragers met hun vragen terecht kunnen, en ook hoe je de vluchteling stimuleert om zelf dingen te ondernemen.
VWNN stelt voor een algemeen gesprek te organiseren met vrijwilligers die 'taalmaatje' willen worden. Dan kunnen de betreffende vrijwilligers worden bijgepraat over het gezin waar hij/zij taalmaatje van wil worden.
Omdat vrijwilligers meestal pas in actie komen als er een concrete hulpvraag komt, lopen we de kans dat zo'n algemeen gesprek z'n doel een beetje voorbij schiet.
We hebben als IDP daarom het voorstel om binnenkort een 'open' bijeenkomst te organiseren voor de ons bekende (voormalige IKP-)vrijwilligers plus iedereen die wel vrijwilliger wil worden, waarin we als IDP vertellen waar het IDP voor staat, welke kerken meedoen, hoe we als kerken onderling (kunnen) samenwerken én hoe we samenwerken met mensen van gemeente, Welzijn, VWNN, e.d.
Dan komt de vraag via VWNN naar de benodigde kwaliteiten, taken en functies voor de (kerkelijke) vrijwilligers wel op gang. 


Zaken rond Adviesraad 'Minima'

 
Gerard Glastra zit namens de kerken via het IDP in deze adviesraad. De Adviesraad vergadert met de leden 6x per jaar. We hebben het werkplan 2018 van de raad inmiddels ontvangen; degenen die er een exemplaar van willen ontvangen kunnen dat aan ondergetekende aangeven.
In het kort iets uit dit werkplan:
 de Adviesraad  is een onafhankelijk adviesorgaan m.b.t. het sociale beleid in de gemeente Midden-Drenthe op het gebied van werk en inkomen in algemene zin en de doelgroep van minima in het bijzonder;
 de Adviesraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van B&W over alle onderwerpen van sociale voorzieningen waarvan de uitvoering aan het college is opgedragen. Hiertoe behoort het adviseren over beleid, externe procedures, regelingen en richtlijnen die betrekking hebben op sociale voorzieningen en die vervat zijn in maatregelen, verordeningen, plannen en formulieren;
 de Adviesraad gaat niet inhoudelijk in op zaken die op individuele cliënten betrekking hebben maar wel op de achterliggende problematiek;
 de doelgroep zijn de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe die een periodieke of incidentele uitkering ontvangen of die door inkomen een beroep kunnen doen op één van de sociale voorzieningen waarvan de uitvoering aan burgemeester en wethouders is opgedragen.
 

Samenvattend

 
1. Deel de informatie uit deze en volgende nieuwsbrieven steeds met jullie kerkraden, diaconieën en kerkleden;
2. voed ons (db IDP) met alle informatie die we met elkaar behoren te delen of waar we met andere gremia (gemeente, Welzijn, VWNN, etc.) over zouden moeten overleggen;
3. binnenkort komt er een bijeenkomst voor de (voormalige IKP-)vrijwilligers plus iedereen die wel vrijwilliger wil worden, waarin wordt uitgelegd wat het IDP doet én waar VWNN de (potentiële) vrijwilligers zal bijpraten hoe om te gaan met hulpvragen rond statushouders.
 
Dit is het voor dit moment. Veel leesplezier gewenst.
 
Met vriendelijke groet,

mede namens Henk Timmerman en Jan Koops,

Protestantse Gemeenten Westerbork