Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

IKP - Sluiting AZC Oranje

Sluiting van azc Oranje – einde van een intensieve en bewogen periode!


Ten behoeve van de vluchtelingen in Midden-Drenthe, speciaal zij die in Oranje in het azc waren gehuisvest, functioneerde sinds begin 2015 het IKP (Interkerkelijk Platform Oranje).
Van het COA is inmiddels officieel bericht ontvangen dat het azc in Oranje eind mei leeg zal zijn; statushouders hebben ofwel een woning ontvangen of wachten elders op hun definitieve huis, al dan niet in onze burgerlijke gemeente.
Voor het IKP betekent deze afbouw in Oranje dat het zogenaamde House of Hope in de kas van Jan Voortman, dat onder verantwoordelijkheid van het IKP viel, inmiddels is gesloten omdat er geen vluchtelingen meer komen.
Wij willen Jan en Sieta Voortman en de mensen die bij hen werken nogmaals heel hartelijk dankzeggen voor de goede samenwerking en de loyale opstelling naar ons en naar de vluchtelingen toe – geweldig dat dit mogelijk was!
Zoals u wellicht weet is Jan Voortman momenteel ernstig ziek – hij ondergaat nu voor de derde keer een zware chemokuur die slopend is. Wij hopen allemaal op herstel en bidden om sterkte voor hem en zijn naasten in deze moeilijke periode. Vanaf het begin van zijn ziekte hebben IKP-vrijwilligers samen met vluchtelingen geholpen in de kas om toch het tuincentrum door te kunnen laten draaien.
Door de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers uit de kerken in Midden-Drenthe heeft House of Hope veel voor vluchtelingen betekend. Onze dank gaat daarom uit naar al die vrijwilligers die week in week uit veel hulp en steun aan de vluchtelingen hebben geboden.
Deze hulp begon vaak met een praatje bij een kop koffie of thee - in veel gevallen is er een band ontstaan tussen vluchtelingen en helpers.
Hulp bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur en ook hulp bij de verhuizing naar de uiteindelijke woonplaats is vaak aan de orde geweest.
Daarnaast zijn vanuit het IKP allerlei andere vormen van hulp ontstaan – vaak in samenwerking met COA, Vluchtelingenwerk en Welzijn, en ook samen met vrijwilligers van buiten de kerken.
Omdat de doelstelling van iedereen dezelfde is – nl. hulp geven aan mensen wier leven totaal op de kop staat – blijkt dat deze samenwerking goed loopt en wij als kerken een belangrijke maatschappelijke bijdrage hebben kunnen leveren.
Het IKP biedt alle vrijwilligers binnenkort een bescheiden afscheid aan in de vorm van een BBQ, dit als afsluiting van een intensieve periode.
 

Hoe nu verder?


De afgelopen maanden hebben wij ons binnen het IKP al beraden over een vervolg – veel vluchtelingen wonen immers in de gemeente Midden-Drenthe, en hebben vaak hulp nodig om te integreren. Ligt hier voor ons een taak?
In feite zijn deze vluchtelingen (de statushouders) niet anders dan andere bewoners. Weliswaar met eigen vragen en behoeften, maar niet principieel anders benaderbaar dan bijv. bewoners in het GGZ, minima, vereenzaamden, mantelzorgers, enzovoort.
Met de diaconieën van de kerken in Midden-Drenthe wordt gesproken over een gezamenlijk vervolg.
Dat is goed voor de vluchtelingen, maar ook goed voor de interkerkelijke samenwerking.
Want iedereen die bij het IKP betrokken is onderschrijft de positieve waardering die we voor elkaar gekregen hebben als afzonderlijke kerken.
En zo blijkt aan het vluchtelingendrama ook een positief aspect te zitten, namelijk nieuw elan in de moeizame plaatselijke oecumene.
 
Contact personen : Aleid Nijhoff en Willy de Groote

Protestantse Gemeenten Westerbork