Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Diaconaal beleidsplan

 

Beleidsplan 2019 - 2023

College van Diakenen:

Wijkgemeente “De Voorhof” en “De Stefanus wijkgemeente”

Inleiding


In dit beleidsplan is door beide wijkgemeenten, Stefanus en Voorhof, het beleid voor de komende jaren vastgelegd. 

Beide Colleges van diaconieën werken al vele jaren samen en vandaar het besluit om te komen tot een gezamenlijk beleidsplan. Zo stemmen de beide Colleges hun taken en verantwoordelijkheden op elkaar af. Ze vergaderen samen, nemen gezamenlijke besluiten en stemmen collectedoelen op elkaar af. Zowel binnen de beide wijkgemeentes als naar buiten toe profileren wij ons als één College van Diakenen. Dit geldt eveneens voor de ZWO-groep. De financiële stromen zijn echter gescheiden.

Er zijn verschillen tussen beide wijkgemeentes, dit heeft ook invloed op beide diaconieën. Zo wordt er bij de Stefanus gemeente gewerkt met een gebedenboek en bij de Voorhof met een collecteschaal. 


We streven als gezamenlijk college deze verschillen zo te klein mogelijk te laten zijn aan de andere kant geven we elkaar ook de ruimte. 

 

Visie

Wij willen, levend vanuit Gods Woord als bron, mede geïnspireerd door Jezus, een open en vitale gemeenschap zijn. In ons diaconaal handelen willen we ons laten leiden/inspireren door het verhaal van de ‘Barmhartige Samariataan’. 

Het geloof zet ons in beweging in: de dienst voor God; de dienst aan elkaar en de gemeente en de dienst aan de samenleving in ruimere zin (de wereld om ons heen; Gods schepping -> mens, plant en dier.) 

De diaconie heeft als taak om richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de hele kerkelijke gemeente aangaat. Zie ook kerkorde art. X, lid 2:  

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De diaconale opdracht is dus niet alleen een zaak van diakenen. Heel de gemeente is geroepen. De symboliek van deze diaconale opdracht vinden wij ook terug in het ‘delen’ tijdens het Heilig Avondmaal, waarbij diakenen de gemeente als het ware voorgaan.

 

Wat verstaan wij onder diaconaat? 

Kernbegrippen van diaconaat zijn barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

(Wereld) diaconaat is ‘geloof’ in uitvoering. Hiermee tonen we barmhartigheid (goed doen) aan mensen de geen helper hebben. Samen met hen zoeken we naar een nieuw perspectief  Dit kan dichtbij zijn, want ook in Nederland is armoede en vallen mensen buiten de boot. Maar dit kan ook buiten onze landsgrenzen zijn, waar de nood soms zo enorm groot kan zijn. Kerk in Actief helpt ons hierbij – zij hebben expertise en de wereldwijd contacten (vaak lokale kerken) om daadwerkelijk verschil te maken.

Diaconaat is niet alleen hulpverlening. Het is ook de inspanning te komen tot een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Wederkerigheid betekent respect voor en acceptatie van elkaars positie, keuze en oplossingen.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Voor de diaconie betekent dit dat we nog zorgvuldiger met privacy omgaan dan we al deden. We hanteren daarbij de richtlijnen vanuit de PKN.

 

Kerntaken van het diaconaat

Het diaconale werk is veelzijdig. Diakenen geven leiding aan het diaconaat in de gemeente. Zij behoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen waar mogelijk gemeenteleden inschakelen. 

Samengevat hebben wij de taken als volgt onderverdeeld:

 • voorbereiding en deelname aan de eredienst;
 • toerusten;
 • helpen en doorverwijzen;
 • maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken;
 • inzamelen en besteden diaconale gelden;
 • jeugddiaconaat;
 • ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking).

In dit plan geven we aan hoe we invulling geven aan deze taken.

 

Voorbereiding en deelname aan de Eredienst

Door alle onderdelen van de liturgie loopt de rode draad van het diaconaat. Dit komt extra tot uitdrukking in de viering van het Heilig Avondmaal, dat we vieren in de Stefanuskerk, de Voorhof en het Derkshoes.

De inbreng van de diakenen tijdens de dienst heeft als doel de gemeente te laten beseffen dat iedereen geroepen wordt voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving: dicht bij en ver weg.

Wij doen dit door: 

 • voorbereiding en deelname in diaconale diensten zoals:
  • ZWO dienst (2x per jaar, gezamenlijk);
  • in de 40 dagentijd, geld inzamelen m.b.v. de vastenpot voor ZWO doelen;
  • jeugd diaconale dienst (1x per jaar, gezamenlijk);
  • avondmaal (minimaal 4x per jaar, niet gezamenlijk wel bij voorkeur op dezelfde dag);
 • voorbedenboek / attenderen predikant op speciale voorbeden (nood van de wereld);
 • collecteren tijdens de diensten;
 • het uitspreken van het diaconaal gebed na de collecte (Voorhof);
 • het uitlichten van collectes door:
  • aankondigen in Kerkvenster;
  • toelichting tijdens de dient (beamer/zondagsbrief).

Samen met de kerkrentmeester gaan we onderzoeken hoe we het digitaal collecteren in Westerbork mogelijk kunnen maken. 

 

Toerusten

Het is belangrijk om zowel de diakenen als de gemeente met regelmaat toe te rusten. Om de gemeente te kunnen toerusten zullen de diakenen met enige regelmaat zelf toegerust moeten worden. Dit gebeurt onder andere door:

 • tijdens de vergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten elkaar te inspireren;
 • de landelijke diaconale dag(en) te bezoeken;
 • kennis te nemen van de inhoud van Diakonia, (tweemaandelijks magazine).
 • het uitnodigen van sprekers, mensen in het veld (bijvoorbeeld iemand van KIA).

Het toerusten van de gemeente gebeurt onder ander door:

 • kerkdiensten (zie voorbereiding en deelname aan diensten);
 • het informeren/enthousiasmeren van de gemeente voor actie van Kerk in Actie;
 • het samen met Ontmoeting en Inspiratie organiseren van een ‘leeravond’ met een diaconaal onderwerp;
 • in de 40 dagentijd aandacht schenken aan de nood van onze naaste ver; weg,
 • het deelnemen aan vergaderingen binnen de wijkteams;

Helpen en doorverwijzen De diaconie wil alert zijn op eventuele gevolgen van bijvoorbeeld de problematiek van de sociale wetgeving voor mensen binnen de Westerborker gemeenschap. Ook de mogelijke gevolgen van de participatie samenleving, waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt. We willen een zorgzame kerk zijn. Diakenen kunnen niet alles zelf het zal bij het helpen ook  gaan om coördinatie. Bij het helpen en doorverwijzen is het belang korte lijnen met instanties en met elkaar te hebben en te onderhouden. 
  
We geven hier invulling aan door:

 • binnen de Voorhof nemen de wijkdiakenen deel aan de wijkteams, ze proberen zicht te krijgen eventuele problematiek en dienovereenkomstig te handelen, ook het wijkteam als geheel heeft hier een functie.
 • contacten te onderhouden met de Sociaal Raadsvrouw en met Welzijnswerk Midden Drenthe.
 • het verzorgen van de Kerstgroet (gezamenlijk);
 • de koffieochtend in Stefanuskerk;
 • het hebben van een lijst met vrijwilligers, deze vrijwilligers zijn inzetbaar/oproepbaar voor verschillende (diaconale)taken. Bijvoorbeeld het doen van boodschappen, de kerktaxi, of het helpen met het invullen van formulieren;
 • de Diaconie een smoel te geven, we maken duidelijk dat er ‘dingen’ gebeuren, maar we  proberen ook verbindende factor te zijn.

 

Maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken

Sociale vraagstukken over armoede, vluchtelingen en zorg zijn een centraal aandachtspunt voor diakenen. Ook de multiculturele samenleving en de heelheid van de schepping zijn belangrijke aandachtspunten.

We geven hier aandacht/invulling aan doordat we aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform (IDP). Uitgangspunt van dit platform zijn vooral de sociale vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning), maar ook de statushouders binnen de gemeente hebben aandacht.

Daarnaast zijn we in het kader van vluchtelingenwerk chartergemeente en daardoor verbonden met Inlia. Er is een diaken afgevaardigd naar de bijeenkomsten van Inlia.

 

Inzamelen en besteden diaconale gelden

Wij dragen zorg dat het diaconaal geld op een diaconaal verantwoorde wijze wordt beheerd en besteed. Er wordt jaarlijks verantwoording af gelegd aan de afzonderlijke kerkenraden (voorleggen begroting en jaarrekening) aan de gemeentes (voorleggen jaarrekening).

De financiële stromen zijn (nog) gescheiden. Daarom heeft elk nog een eigen begroting, een financieel verslag (jaarrekening) en verricht afzonderlijk betalingen. Tot en met 2017 konden leden van de Voorhof middels de actie Kerkbalans een vrijwillige bijdrage aangegeven. Dit is  gestopt met ingang van 2018. Voor de Voorhof diaconie betekent dit dat haar inkomsten grotendeels uit de opbrengst van de collecten moeten komen. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel of de ‘eigen’ diaconie. De ‘Stefanus diaconale middelen’ komen uit de opbrengst van (on)roerende zaken en de wekelijkse collectes.

Uit de collecten, eventuele vrijwillige bijdragen en de (on)roerend goed opbrengsten worden de diaconale quota betaald. Hetgeen resteert wordt, middels eindejaarsgiften, bestemd voor een aantal diaconale doelen, deels via Kerk in Actie. Wij hebben daarbij een voorkeur voor organisaties die werken vanuit een christelijke traditie. Daarnaast streven we naar evenwicht tussen binnen en buitenlandse doelen. Zie ook de bijlage Criteria bij de beoordeling van aanvragen diaconale ondersteuning.

We stemmen de collecteroosters zo goed mogelijk op elkaar af om zo communicatie te vergemakkelijken en de opbrengst te maximaliseren.

 

ZWO

Het college van Diakenen legt het accent op lokaal-, provinciaal- en landelijk diaconaat. Vandaar dat binnen de Diaconie een werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking actief is. De diaconie vertrouwt een deel van haar taken toe aan de ZWO commissie, die haar blik richt op de nood van de naaste ver weg.

Het werk van de ZWO is als volgt samen te vatten:

 • Zending: is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.
 • Werelddiaconaat: is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen. Dit werk is gebundeld onder de noemer Kerk in Actie.
 • Ontwikkelingssamenwerking: is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. Ook dit werk is gebundeld via Kerk in Actie.

In samenwerking met het College van Diakenen ondersteunt de ZWO-groep het werk van Kerk in Actie op plaatselijk niveau. Elk jaar ondersteunt de gemeente een gekozen project of doel middels een jaar of meerjarenproject.

 

Jeugddiaconaat

Door het wegvallen van de jeugddiaken staat het jeugddiaconaat op een laag pitje. Wel proberen we de jeugd de enthousiasmeren over World Servants en hebben we zitting in de kaderraad.
 

Protestantse Gemeenten Westerbork