Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Diaconaat

Kerntaken van het diaconaat

Het diaconale werk is veelzijdig. Diakenen geven leiding aan het diaconaat in de gemeente. Zij behoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen waar mogelijk gemeenteleden inschakelen. Wij kunnen zelf keuzes maken wat we belangrijk vinden, ten principale gelden de taken die de kerkorde toewijst voor alle diakenen. Samengevat zijn deze taken onder te verdelen in:

  • Voorbereiding en deelname aan de Eredienst
  • De gemeente toerusten
  • Helpen en doorverwijzen
  • Maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken
  • Inzamelen en besteden diaconale gelden
  • Voorbereiding en deelname aan de Eredienst

Door alle onderdelen van de liturgie loopt de rode draad van het diaconaat. Dit komt extra tot uitdrukking in de viering van het Heilig Avondmaal, dat we vieren in De Voorhof, het Derkshoes en de Stefanuskerk. De inbreng van de diakenen heeft als doel de gemeente te laten beseffen dat iedereen moet opkomen voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving: dicht bij en ver weg. Wij brengen dit in praktijk, ondermeer door het toelichten van collectes en collectedoelen in de Eredienst. Middels vooraankondigingen maken wij ook gebruik van ons kerkblad, onze website en de beamer. De beamer geeft bovendien extra mogelijkheden door voor aanvang van de dienst en/of tijdens de collecte foto- en/of filmmateriaal te laten zien.

Bankrekeningnummers

Voorhofgemeente

Diaconie :                 NL17 RABO 0369 4500 51
ZWO:                       NL46 RABO 0369 4121 84           

Stefanusgemeente: 

Diaconie:                  NL61 RABO 0369 4086 16

Protestantse Gemeenten Westerbork