Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

ANBI Stefanuskerk

A.       Algemene gegevens

Naam ANBI                :  Hervormde Gemeente te Westerbork

RSIN/Fiscaal nummer : 026 39 0990

Website                     :  www.pgwesterbork.nu

E-mail                       :  

Postadres                  :  Hoofdstraat 21, 9431 AB Westerbork

 

De Hervormde Gemeente te Westerbork is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Westerbork.

 

B.        Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door de predikant en 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit bestaat uit 4 personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C.        Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.        Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse kerk in Nederland.  Voor het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Westerbork zie het volgende PDF bestand:klik hier

 

E.        Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.         Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten in 2016 richten zich op de opbouw van de gemeente: het houden van erediensten, het organiseren van bijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen: ouderen, jeugd- en jongeren en leden tussen de 30- en veertig jaar, vormings- en toerustingswerk en gesprekgroepen.

 

G.        Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Vanaf 2017 is er echter een verandering. De personele kosten zullen lager zijn dan in voorgaande jaren. Dat is het gevolg van het niet opvullen van de vacature die is ontstaan door het vertrek van de koster. De betreffende werkzaamheden zullen gedaan worden door vrijwilligers. 

De hoge lasten voor kerkelijke gebouwen houden verband met de voorziene vervanging van de bescherming van het Glas-in-lood. Daar zijn ook subsidies voor toegekend. De begroting is opgenomen in het rapport onder punt H.

 

H.        Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De verkorte staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.  De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Hieronder de jaarrekening van het laatst gepubliceerde boekjaar. De hoge opbrengsten uit bezittingen zijn het gevolg van de tijdelijke verhuur van het voormalig wijkgebouw.

De hoge lasten voor beheer en administratie zijn veroorzaakt door de overgang op andere informatiesystemen.

 

 

ANBI rapport

 

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.  

Protestantse Gemeenten Westerbork